Skriv ut sidan | Stäng fönstret

Arvstvist

Utskrivet från: Jureka.net
Kategori: Frågor & svar
Forum namn: Frågor
Forum beskrivning: Senast inkomna frågor
Webbadress: http://jureka.eu/forum//forum_posts.asp?TID=2778
Utskriftsdatum: 21 Sep 2017 Kl 03:24
Mjukvaruversio: Web Wiz Forums 8.05 - http://www.webwizforums.com


Ämne: Arvstvist
Inlägg av: Gäst
Rubrik: Arvstvist
Datum för inlägg: 14 Mar 2011 Kl 20:51

Mina föräldrar har varit frånskilda i flera decennier, och sedermera kom min far att gifta om sig. Äktenskapsförord upprättades inte med dennes nya hustru.

För c:a fem (5) år sedan diagnostiserades min far med demenssjukdom, och blev inlagd för vård. Enligt uppgift av Överförmyndarnämnden inom berörd domvärjo fick min far ingen god man, trots hans häsotillstånd.
Min far gick nyligen bort, och bouppteckning respektive testamente har framlagts för dennes arvingar, hustrun respektive jag och syskon, d v s min fars biologiska barn i tidigare äktenskap, s k särkullebarn. 
Av bouppteckningen framgår mycket ringa behållning i sterbhuset efter min far, vilken ägde flera fastigheter, hade dyrbar lösegendom, bl a värdefull (fritids-)båt, fordon, konst, aktier, m m, samt relativt hög pension och följaktligen inga pekuniära problem för att kunna bekosta fastigheterna (såsom kommunal fastighetsavgift, underhåll av byggander, etc) jämte övriga tillhörigheter, i syfte att behålla egendomen. 
Inga av fastigheterna förekom i boupptenckningen, kontanta medel var mycket ringa (och min far kunde knappast spendera mycket såsom konvalecent), och lösegendom saknas nästan helt bland kvarlåtenskapen, d v s båt, fordon, etc. 
Vid efterforskning med fastighetsregistret framkom att fastigheterna hade försålts sedan min far hade blivit inlagd för demensvård, och även lösegendom - båt, fordon, konst, m m - har troligtvis avyttrats, enär dessa inte förekommer i bouppteckningen.   
Boupptenckningens slutsummering motsvarar inte ens hälften av totalbelopp som inbringades för fastigheterna - exklusive mycket få inteckningar som belastade dessa -, vilka blev försålda sedan min far hade inlagts för vård beroende på demenssjukdom, och lösegendom som tvivelsutan ävenledes har avyttrats – eller snarare summor som motsvarar värden för egendomen – kan av givna skäl inte efterspåras, men belopp som motsvarar lösegendomens värde finns (som omnämnts i ovan stående) inte redovisade i bouppteckningen efter min far. 
Testamentet hade upprättats vid tidpunkt efter att min far hade blivit inlagd för demensvård, samt har bevittnats av två (2) för mig - och syskon - helt okända individer, vilka min far aldrig omnämnde som vänner eller ens bekanta under sin levnad, och vilka f ö är bosatta på långt avstånd ifrån vårdinrättningen vari min far vistades (varmed åsyftas halva mellan-Sverige); sannolikhet för att två (2) vänner (eller bekanta) skulle färdas så lång sträcka enbart för att bevittna testamente förefaller mig helt orimlig. 
(Vid fråga till ett (1) av dessa "vittnen" framkom, att "vittnet" inte hade bevittnat min far underteckna "testamentet".
Varför inte personal på inrättningen där min far vårdades ombads att bevittna dennes undertecknande av testamentet har aldrig framgått.)  
"Testamentet" - vilket alltså skulle ha upprättats vid tidpunkt varvid min far var inkapabel till att ingå avtal p g a demens - föreskriver enbart vad som uttrycks i Ärvdabalken, om att hustrun skall ärva hälften av kvarlåtenskapen, och att jag och mina syskon skall dela på återstående halva, förutan specifikation gällande egendomen. 
Fastigheterna och lösegendomen har otvivelaktigt försålts av min fars (senare) hustru, vilket företogs under tid som min far var demenskonvalecent (och inte kapabel till att fatta beslut eller eller företaga något överhuvudtaget), och för egendomen som avyttrats erhållna medel har otvielaktigt undanskaffats - dock inte genom konsumtion -, men medlen har inte placerats i fast egendom med min fars (senare) hustru såsom lagfaren ägare, vilket jag har kollationerat. 
(Av mina efterforskningar har framkommit, att biologisk son till min fars hustru i dennas tidigare förhållande - vilken givetvis saknar arvsrätt efter min far - ägnade sig åt vidlyftiga fastighetsaffärer ungefär samtidigt som min fars fastigheter försåldes.
Sonen till min fars senare hustru har och hade varken inkomst och / eller förmögenhet som skulle utgöra förutsättningar för transaktioner med fastigheter i storleksordningen av belopp att döma som förekom.)
Mina frågor gäller närmast: hur bör jag och mina syskon gå vidare i för att kunna få full kompensation för egendom som har förskingrats (genom avyttring, varefter intäkt efter respektive försäljning har undangömts av min fars senare hustru, eller transfererats av denna till sin son, vilken torde ha försökt att "tvätta" pengarna genom sina fastighetsaffärer)? 
Kan hustru förfara med egendom som är gemensam eftersom äktenskapsförord aldrig upprättats under makes konvalecens, trots att maken har särkullbarn? 
Jag kan i sakens natur inte göra polisanmälan om förskingring e dyl, och frågan är närmast ifall hustru under makes ohälsa (till oförmåga att bevaka sin egendom) förfara med dennes egendom efter eget skön och godtycke, och därmed som hustru avyttra egendom tillhörande demenssjuk make, enär äktenskapsförord aldrig har upprättats, och följaktligen inte utgör hinder. 
 
Jag är mycket tacksam för svar eller närmare besked
 
ArvingenSvar:
Inlägg av: Mange
Datum för inlägg: 15 Mar 2011 Kl 10:57
Det är väl ganska klart att han utsatts för systematisk "plundring".
Jag håller med dig om att man i alla händelser inte ska börja med polisanmälan.
Istället är det någon som får åta sig ett ordentligt "detektivarbete" genom att kontrollera lagfarterna vid fastighetsförsäljningarna (din fars namnteckning kan ju t ex vara förfalskad), försöka spåra hur tillgångarna i övrigt försvunnit och hur det gått till vid upprättandet av testamentet (vittnena ska ju vara samtidigt närvarande bär testator skriver under testamentet) och om det är möjligt hennes sons ekonomiska förhållanden.
Tydligen har bouppteckning redan hållits. Därmed har ni delvis försuttit chansen att höra hans änka hur boet förminskats, vilket hon sannolikt känner väl till.
Jag antar att det är hon som uppgivit boet.
Ni kan begära att hon hörs under ed varvid hon ska förhöras om ev gåvor eller gåvoliknande transaktioner. Läs här i 20 kap 6 § ärvdabalken. https://lagen.nu/1958:637#K20P6 - https://lagen.nu/1958:637#K20P6
det finns ju alltid en möjlighet att försöka få olika transaktioner som t ex fastighetsförsäljningarna ogiltigförklarade men det är alltid en mycket svårt talan att efteråt få bifall till en sådan talan.
Rent allmänt tycker jag att ni barn har hittills varit alltför passiva. Det fordras  alltid att man är aktiv om man vill bevaka sin rätt.


-------------


Inlägg av: Gäst
Datum för inlägg: 31 Mar 2011 Kl 20:51
Jag skall förtydliga mig i frågeställningen.
 
Ifall make eller maka (A) i äktenskap, vari äktenskapsförord inte har upprättats, blir oförmögen att fatta beslut om egendom eller ingå avtal p g a sjukdom, kan makens eller makans (A) make eller hustru (B) avyttra makens eller makans (A) egendom, eller p g a sjukdomstillståndet lura förvirrad make eller maka (A) att underteckna överlåtelsehandlingar, och därefter undanskaffa medlen som har inkommit för egendomen som avyttrats utan att brott har begåtts, eftersom äktenskapsförord saknas?
Och ifall maken eller makan (A) avlider har bröstarvingar till denne eller denna, s k särkullebarn, ingen möjlighet att utfå kompensation för egendomen som har avyttrats av make eller maka (B), vilken personligen har lagt beslag på medlen motsvarande egendomens värde, samt kan åberopa att äktenskapsförord inte har förelegat med framliden make eller framlidna maka (A)? 
 
Tidigare fanns lagrum vid benämning bodräkt, varvid make eller maka inte kunde tillgripa eller eljest skingra egendomen tillhörande maken eller makan utan påföljd jämte skadeståndsskyldighet, oavsett om äktenskapsförord fanns eller inte. 
Bodräkt avskaffades för att motsvarande gärning skulle ersättas av stöld, egenmäktigt förfarande eller förskingring. Brotten ifråga kan dock enbart lagföras av lagfaren ägare till egendomen, och följaktligen inte bröstarvingar - till make eller maka (A) - som vid frånfället upptäcker att egendomen har avyttrats samt att intäkt för försäljning har borteskamoterats av efterlevande make eller maka, vilken ånyo kan hänvisa till att äktenskapsförod aldrig har upprättats mellan makarna.och äger rätt till egendomen eller värde som försäljning av egendomen har inbringat.
 
(Ärvdabalken 3 kap 3 § är enbart relevant ifall egendom har förskingrats ur avliden makes  
sterbhus, men vad som sker med egendomen under sedermera framliden makes levnad, också vid sjukdom, kan uppenbarligen bröstarvingar få ersättning för ifall framlidne makes maka - eller framlidna makas make - har tillförskansat sig egendomen - alternativt närstående -, eller motsvarande värde ifall egendomen har försålts.)
 
Jag kan påvisa att fastigheter har sålts vid tidpunkt efter att framlidne hade insjuknat och var inkapabel att ingå avtal, men inga av medlen som fastigheterma inbringade vid försäljning har redovisats i bouppteckningen.
Efterlevande maka kan hävda att medlen har spenderats, och att denna har haft rätt att så göra enär makarna inte hade äktenskapsförord.
 
Testamente som efterlevande maka framlagt kan enbart betecknas som bedrägligt, eftersom "vittnen" inte iakttog testator underskriva dokumentet. (Signaturen är helt olik dennes namnunderskrift, men kan bortförklaras med sjukdomstillståndet.) 
Även om "testamentet" utgör nulllitet för arvsskifte, föreskrivs i detsamma arvsskifte som Ärvdabalken föreskriver, d v s halva egendomen till efterlevande maka och återstoden till bröstarvingar, s k särkullebarn.
"Testamentet" hade följaktligen aldrig behövt upprättas och framläggas, men annan testamentarisk skrivelse har inte stått att tillfinna.  
 
Ånyo tacksam för besked eller annan vägledningSkriv ut sidan | Stäng fönstret

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info